top of page
NYIF Livingston, LLC
Thông tin
Số lượng nhà đầu tư EB-5
40

Số tiền huy động

20.000.000 USD

Tình trạng hiện tại

Xây dựng hoàn thiện

Khoản vay được hoàn trả

Vị trí

NYIFund sẵn sàng cung cấp cho bạn thêm thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Liên hệ chúng tôi.

bottom of page